ரொமà¯?ப நாடà¯?களாக எனà¯? இணையதளதà¯?தினà¯? பகà¯?கமà¯? எடà¯?டிபà¯? பாரà¯?கà¯?கவே இலà¯?லை. பிறகà¯? தானே, பதிவிடà¯?வதறà¯?கà¯?. சில, பல மனகà¯? கà¯?ழபà¯?பஙà¯?களà¯?. எதிலà¯?à®®à¯? ஒரà¯? பிடிபà¯?பிலà¯?லாத மநà¯?த நிலை. எலà¯?லாமà¯? தீரà¯?à®®à¯? வரை காதà¯?திரà¯?நà¯?தாலà¯? எதà¯?வà¯?à®®à¯? செயà¯?ய à®®à¯?டியாதà¯? என மீணà¯?டà¯?à®®à¯? எழà¯?த à®®à¯?யறà¯?சà¯?சிகà¯?கிறேனà¯?. மிகசà¯? சில வரà¯?டஙà¯?களà¯? வரை, எதாவதà¯? கிறà¯?கà¯?கிதà¯? தளà¯?ளாமலà¯? எனà¯?னாலà¯? ஒரà¯? நாளà¯? கூட இரà¯?கà¯?க à®®à¯?டியாதà¯? எனà¯?à®± நிலையிலிரà¯?நà¯?தேனà¯?. அதிலிரà¯?நà¯?தà¯? எபà¯?படி இநà¯?த நிலைகà¯?கà¯? மாறினேனà¯? எனதà¯? தெரியவிலà¯?லை. இதைதà¯? தானà¯? ‘காலதà¯?தினà¯? கோலமà¯?’ எனà¯?à®±à¯? சொலà¯?கிறாரà¯?களà¯? போல.

டà¯?விடà¯?டரà¯?, facebook போனà¯?à®± தளஙà¯?களிலà¯? இயஙà¯?க ஆரமà¯?பிதà¯?த பிறகà¯? இரணà¯?டà¯? வரிகளà¯?கà¯?கà¯? மேலà¯? எழà¯?தினாலà¯? சாமி கà¯?தà¯?தமà¯? ஆகி விடà¯?மோ என பயமாக இரà¯?கà¯?கிறதà¯?.

அலà¯?வலகதà¯?திலà¯? நிறைய இணையதளஙà¯?களை பாரà¯?கà¯?க à®®à¯?டியாமலà¯? தடை செயà¯?தà¯? விடà¯?டனரà¯?. ஒரà¯?வனà¯? 8 மணி நேரபà¯? பொழà¯?தை எபà¯?படி போகà¯?கà¯?வானà¯? எனà¯?à®± பொறà¯?பà¯?பà¯?ணரà¯?வà¯? யாரà¯?கà¯?காவதà¯? இரà¯?நà¯?தாலà¯? தானே?

பà¯?தியதாக ஒரà¯? அலைபேசி வாஙà¯?கியிரà¯?கà¯?கிறேனà¯?. அதிலà¯?ளà¯?ள சூடà¯?சà¯?மஙà¯?களை தெரிநà¯?தà¯? அதை à®®à¯?à®´à¯?மையாக உபயோகிபà¯?பதறà¯?கà¯?கà¯?ளà¯? அதறà¯?கà¯?கோ, எனகà¯?கோ நிசà¯?சயமà¯? வயசாகி விடà¯?à®®à¯?.

எநà¯?திரனà¯? – அநà¯?த பிரமாணà¯?டதà¯?தையà¯?à®®à¯?, சூபà¯?பரà¯? ஸà¯?டாரினà¯? ‘மகிமை’யையà¯?à®®à¯? எனà¯?னவெனà¯?à®±à¯? சொலà¯?வதà¯?. à®®à¯?தலà¯? à®®à¯?றை பாரà¯?தà¯?தவà¯?டனà¯? மீணà¯?டà¯?à®®à¯? ஒரà¯? à®®à¯?றையாவதà¯? பாரà¯?கà¯?க வேணà¯?டà¯?à®®à¯? எனதà¯? தோனà¯?றியதà¯?. ஆனாலà¯? இதà¯? வரை பாரà¯?கà¯?க விலà¯?லை.

மகனினà¯? பளà¯?ளியிலà¯? பெறà¯?றோரà¯? ஆசிரியரà¯? சஙà¯?கதà¯?தினà¯? கà¯?à®´à¯? உறà¯?பà¯?பினராகியà¯?ளà¯?ளேனà¯?. கà¯?à®´à¯?கà¯? கூடà¯?டமà¯? கூடà¯?டினாலà¯? இரவà¯? சà¯?மாரà¯? 7:30 கà¯?கà¯? ஆரமà¯?பிதà¯?தà¯? மூனà¯?à®±à¯? மணி நேரதà¯?தà¯?கà¯?கà¯?à®®à¯? மேலà¯? நடதà¯?தà¯?கிறாரà¯?களà¯?. கரà¯?தà¯?தà¯? சொலà¯?கிறேனà¯? எனà¯?à®± பெயரிலà¯? நானà¯?à®®à¯? வளவள-வெனà¯?à®±à¯? வாயà¯? வலிகà¯?க பேசி விடà¯?டà¯? வரà¯?கிறேனà¯?.

தீபாவளி நெரà¯?ஙà¯?கி விடà¯?டதà¯?. ஒவà¯?வொரà¯? வரà¯?டமà¯?à®®à¯? இஙà¯?கà¯? நாஙà¯?களà¯? நடதà¯?தà¯?à®®à¯? கொணà¯?டாடà¯?டஙà¯?களà¯? இநà¯?த à®®à¯?றை நடதà¯?த விலà¯?லை. வீடà¯?டிலிரà¯?நà¯?தபடியே அரà¯?கிலிரà¯?கà¯?கà¯?à®®à¯? நணà¯?பரà¯?களà¯?டனà¯? கொணà¯?டாடதà¯? திடà¯?டமà¯?.

தீபாவளிகà¯?கà¯?ளà¯? மீணà¯?டà¯?à®®à¯? சநà¯?திபà¯?போமà¯?.