சிறà¯?றஞà¯? சிறà¯?காலே வநà¯?தà¯?னà¯?னைசà¯? சேவிதà¯?தà¯?னà¯?
பொறà¯?றாமரையடியே போறà¯?à®±à¯?à®®à¯? பொரà¯?ளà¯? கேளாயà¯?
பெறà¯?றமà¯? மேயà¯?தà¯?தà¯?ணà¯?ணà¯?à®®à¯? கà¯?லதà¯?திலà¯? பிறநà¯?தà¯?நீ
கà¯?à®±à¯?றேவலà¯? எஙà¯?களைகà¯? கொளà¯?ளாமலà¯? போகாதà¯?.
இறà¯?றைபà¯? பறைகொளà¯?வானà¯? அனà¯?à®±à¯?காணà¯? கோவிநà¯?தா!
எறà¯?றைகà¯?கà¯?à®®à¯? à®?ழேழà¯? பிறவிகà¯?கà¯?à®®à¯? உனà¯?றனà¯?னோடà¯?
உறà¯?றோமே யாவோமà¯? உனகà¯?கே நாமாடà¯?செயà¯?வோமà¯?
மறà¯?றை நஙà¯?காமஙà¯?களà¯? மாறà¯?றேலோ ரெமà¯?பாவாயà¯?!

சà¯?ஜாதா அவரà¯?களினà¯? உயிரà¯? பிரியà¯?à®®à¯? தறà¯?வாயிலà¯? மேறà¯?கணà¯?ட பாசà¯?ரதà¯?தை தானà¯? நணà¯?பரà¯? தேசிகனà¯? அவரரà¯?கிலிரà¯?நà¯?தà¯? படிதà¯?தà¯?கà¯?கொணà¯?டிரà¯?நà¯?தாராமà¯?. சà¯?ஜாதாவினà¯? படதà¯?தை அடà¯?டையிலà¯? தாஙà¯?கி இனà¯?à®±à¯? வெளி வநà¯?திரà¯?கà¯?கà¯?à®®à¯? ஆனநà¯?த விகடனிலà¯? தேசிகனினà¯? கடà¯?டà¯?ரையை படிதà¯?தà¯?பà¯? பாரà¯?ஙà¯?களà¯?. தேசிகனினà¯? கடà¯?டà¯?ரை மடà¯?டà¯?மனà¯?றி நிஜ சà¯?ஜாதாவினà¯? பேடà¯?டியà¯?à®®à¯?(?), சà¯?ஜாதாவினà¯? கடைசி கà¯?றிபà¯?பà¯?களà¯?à®®à¯? அதிலà¯? உளà¯?ளன. காலையிலிரà¯?நà¯?தà¯? நானà¯?கà¯?, à®?நà¯?தà¯? à®®à¯?றை படிதà¯?தà¯?விடà¯?டேனà¯?. ஒவà¯?வொரà¯? à®®à¯?றை படிகà¯?கà¯?à®®à¯? பொழà¯?தà¯?à®®à¯? கணà¯?களிலà¯? கணà¯?ணீரà¯? தேஙà¯?கி நிறà¯?கிறதà¯?. ஒனà¯?à®±à¯? மடà¯?டà¯?à®®à¯? நிசà¯?சயமà¯? – இநà¯?த மாதிரி உணரà¯?சà¯?சி வசபà¯?படà¯?டà¯? எழà¯?தà¯?வதை சà¯?ஜாதா படிதà¯?திரà¯?நà¯?தாலà¯? நிசà¯?சயமà¯? காறிதà¯? தà¯?பà¯?பியிரà¯?பà¯?பாரà¯?. Good bye வாதà¯?யாரே!

Flixster

Couple of days back I got a mail from my friend inviting me for a quiz. I clicked the link inside the mail and there was a ‘Colour Blindness Test’ that took upon. Once I completed that, I was asked to register by which time I would normally close the browser. But, 99% of the registration form was already filled in and hence I decided to complete the remaining 1% and as fate would have it, hit the ‘submit’ button. That stupid site grabbed all the e-mail addresses in my address book and sent out mails like the one I received. To save some embarrassment, that particular e-mail account of mine did not have that many addresses in the address book. The site in question that does this wonderful job is Flixster.com. Just in case if you receive a mail from me or from anyone else containing links to the above site, I am sure you know what to do.