சரியாக 16 ஆணà¯?டà¯?களà¯?கà¯?கà¯? à®®à¯?னà¯?னரà¯? செனà¯?னை காமராஜரà¯? அரஙà¯?கதà¯?திலà¯? விகடனà¯? விழா நடைபெறà¯?à®±à¯?கà¯? கொணà¯?டிரà¯?கà¯?க, à®®à¯?தலà¯? வரிசையிலà¯? உடà¯?காரà¯?நà¯?தà¯? கொணà¯?டிரà¯?நà¯?த எழà¯?தà¯?தாளரà¯? சà¯?ஜாதாவிடமà¯? மடà¯?டà¯?à®®à¯? ஈ மொயà¯?பà¯?பதà¯? போல பெரà¯?ஙà¯?கூடà¯?டமà¯?. அனà¯?à®±à¯? அரஙà¯?க வாயிலிலà¯? வாஙà¯?கிய அவரதà¯? ‘à®?னà¯?, எதறà¯?கà¯?, எபà¯?படி?’ பà¯?தà¯?தகதà¯?தை அவரà¯? à®®à¯?கதà¯?தினà¯? à®®à¯?னà¯?பà¯? நீடà¯?டி “சாரà¯?, à®?னà¯? எதறà¯?கà¯? எபà¯?படி எனà¯?à®±à¯? கேடà¯?காமலà¯? ஒரà¯? ஆடà¯?டோகிராபà¯?” என சொலà¯?ல நிமிரà¯?நà¯?தà¯? சில நொடிகளà¯? பாரà¯?தà¯?தவரà¯? “நிறைய கேளà¯?ஙà¯?களà¯? கேளà¯?விகளாக!!” என கையெழà¯?தà¯?திடà¯?டà¯? கொடà¯?தà¯?தாரà¯?. இனà¯?னொரà¯? சிறிய பà¯?தà¯?தகதà¯?தையà¯?à®®à¯? நீடà¯?டி “சாரà¯? சாரà¯?.. அபà¯?படியே இதà¯?லையà¯?à®®à¯? ஒனà¯?னà¯?. நானà¯? ஒரà¯? கமà¯?பà¯?யூடà¯?டரà¯? சயினà¯?ஸà¯? ஸà¯?டூடணà¯?டà¯?” எனà¯?à®±à¯? அறிமà¯?கபà¯?படà¯?தà¯?திகà¯? கொளà¯?ள “Learn C” எனà¯?à®± அறிவà¯?ரையà¯?டனà¯? ஒரà¯? கையெழà¯?தà¯?தà¯? கிடைதà¯?ததà¯?.

இதà¯? நடநà¯?தà¯? இரணà¯?டாணà¯?டà¯?களà¯?கà¯?கà¯? பினà¯?னரà¯? நாஙà¯?களà¯? ஸà¯?ரீரஙà¯?கதà¯?திறà¯?கà¯? கà¯?டி பெயரà¯?நà¯?ததà¯?à®®à¯?, அஙà¯?கà¯? அவரà¯? வாழà¯?நà¯?தà¯?, படிதà¯?தà¯?, விளையாடி, எழà¯?திய இடஙà¯?களை கணà¯?ட பொழà¯?தà¯? பà¯?லà¯?லரிதà¯?ததà¯? எனà¯?பதà¯? சறà¯?à®±à¯?à®®à¯? மிகையலà¯?ல.

ஸà¯?ரீரஙà¯?கதà¯?தà¯? தேவதைகளாகடà¯?டà¯?à®®à¯?, அவரதà¯? சிறà¯?கதைகளாகடà¯?டà¯?à®®à¯?, கணேஷà¯?-வசநà¯?தà¯?தினà¯? தà¯?பà¯?பறியà¯?à®®à¯? லீலைகளாகடà¯?டà¯?à®®à¯? அவரதà¯? படைபà¯?பà¯?களà¯? படிதà¯?தவரà¯?களினà¯? மதà¯?தியிலà¯? ஒரà¯? சிறà¯? பாதிபà¯?பையாவதà¯? உணà¯?டாகà¯?கின. இபà¯?படிபà¯?படà¯?ட அநà¯?த மனிதரினà¯? மறைவை பறà¯?றிய செயà¯?தி கà¯?à®±à¯?நà¯?தகவலாக வநà¯?தà¯? சேரà¯?நà¯?ததிலிரà¯?நà¯?தà¯? மனமà¯? மிகவà¯?à®®à¯? கனகà¯?கிறதà¯?. வேறேதà¯?à®®à¯? சொலà¯?லதà¯? தோனà¯?றவிலà¯?லை. கறà¯?றதையà¯?à®®à¯? பெறà¯?றதையà¯?à®®à¯?, மெகà¯?சிகோ சலவைகà¯?காரி பறà¯?றியà¯?à®®à¯? இனி யாரà¯? நமகà¯?கெலà¯?லாமà¯? வாஞà¯?சையோடà¯? சொலà¯?லபà¯? போகிறாரà¯?களà¯??

Appeal for Help

Last night I received a call from Mr. Kishore Tahiliani who lives in Bournemouth in UK. He has a lovely 9-year old daughter “Shonia”. She has unfortunately been suffering from cerebral palsy since birth and has been undergoing several treatments for the same.

Recently, Shonia has had a Stem Cell treatment in China and thankfully, that has had a lot of positive effects on the kid. This stem cell treatment is not available in the United Kingdom and so, they have no choice but to travel to China for that purpose.

Encouraged by the progress this treatment has made on Shonia, they are planning to take her to China once again for a second round of stem cell treatment. Obviously, this costs a lot and this is where Mr and Mrs Tahiliani need your help. They have launched an e-mail and internet campaign appealing for help with the hope that if those who come across the mail / website donate at least £1, that will go a long way towards making Shonia self dependent.

I usually hesitate a lot when it is an appeal for monetary help. But as you can see, this is authentic.

There are several ways to make your contributions reach Shonia’s parents (Cheque, Paypal, Bank Transfer etc). Please take a look at their website. If you have any questions, you can e-mail me at sam_chakra [at] yahoo [dot] com

http://www.helpshoniafight.org

You can also see the press coverage here to be sure of its authenticity.

News in BBC

News in Bournemouth Echo

Obesity & Fat Tax

About 2.5 years ago, I was serious about losing my weight and signed up with a local gym. At that time, I made the grave mistake of signing up a 12 month contract with them, as they gave a good discount for that duration. The new environs, equipment etc excited me initially and I was there at the gym promptly at 6 in the morning sweating out on the cross trainer trying to lose calories. Weeks after the excitement waned off and I became regularly irregular. When the twelve month contract came to an end, I was only so happy to see the back of it and didn’t bother to renew. Although I am not clinically obese, weight is one factor that constantly nags my mind, although I haven’t done anything significant to address the issue apart from the fact that I take only fruits for lunch for the last six months.

Britain is very much a fat nation. Just take a walk on the road, you’ll find countless ‘gundu mamas’ who will make a person like me feel slim. Recently I came across a news item that insurance companies in UK are set to levy a ‘fat tax’ on the obese. They say that anyone with BMI (body mass index) of 30 or higher could end up paying 50% higher premium than normal. Leaving aside the views and debates whether this is a right / ethical thing to do, personally I feel that this is the kind of thing that will kick me out of my sofa towards the gym or may be go for a jog. Perhaps, I will update this space after six months to let you know if this bit of news made any difference.

Interesting Jobs

Someone drew my attention to this site which invites applications for what is billed as the ‘the best job on earth’. I am sure they’ll have an overwhelming response. After all, who doesn’t want to combine work with pleasure.

Coming to think of it, few years back there was an advert in a popular job site in UK inviting applications from programmers to work on a website. The company was not only doling out handsome pay and perks, one got to work in very latest technologies as well. But the most important advantage of working with them was that no one would mind if you watch porn in office, as the said company’s only business was to run a popular porn site. The only little catch was that it could possibly be a bit embarassing to tell anyone in public about who you work for. Perhaps that was a small price to pay for landing in a ‘satisfying job’.

Jacketpot

Thanks to CeeiTV in UK, we get to watch few programmes from Jaya TV. There is a programme called ‘Jackpot’, which I understand is reasonably popular in India. Participants of the said programme get asked all silly questions and they get a chance to win some cash and goodies. As the participants are generally from various age groups, it is understandable if the questions sound very silly for people from certain background. But to ask questions like ‘what is the expansion of SSLC’ to college students which leads them to win the jackpot (which is worth around Rs 1.20 lakhs in cash and kind, btw), is irritating to say the least.

Contents of the show apart, this programme should aptly be titled ‘Jacketpot’. Watch the programme for a couple of weeks and you’ll know why.